Provozní řád Gaea Yoga Studia

Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Studia.


I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI


 1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Zakoupením vstupu na lekci, do kurzu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat. .

II. PROVOZ STUDIA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUP


 1. Studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití.

 2. Studio je otevřeno denně dle aktuálně platného rozvrhu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách nebo v tištěné podobě ve Studiu. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách Studia a na Facebookových stránkách a Instagramu Studia.

 3. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Studia a využívat jeho vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb.

 4. Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Studia.

 5. Prosíme dostavte se na rezervovanou lekci včas, přibližně 10 - 15min před jejím začátekem. V momentě, kdy lekce začne, budou vchodové dveře zamčené a my nemůžeme zaručit, že na ni budete vpuštěni z důvodu jejího narušení.

 6. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či prostřednictvím facebooku nebo Instagramu.

 7. Rezervovanou otevřenou lekci lze v rezervačním systému zrušit max. 6 hodin před jejím začátkem.

III. PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE STUDIU, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE


Po vstupu do Studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách dámských a pánských šaten. Klienti si mohou své oblečení uložit do úložných boxů v prostoru šaten. Za cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, notebooky, klíče od auta apod.) a za věci uložené v prostoru Studia nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.

 1. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit příslušnému instruktorovi. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

 2. V prostorách Studia platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu či požívání jiných omamných či psychotropních látek. Dále není povoleno vnášet do prostor Studia zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

 3. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení.

  Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy či dalších akcí. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora vždy před začátkem lekce. Zákazník i v takovém případě využívá služeb Studia na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

 4. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

 5. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Studia, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi studia.

 6. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji  Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

Provozní podmínky Gaea Yoga Studia

Platné ode dne 1.2.2023